BeeTech Services privātuma politika

Saturs

Pārzinis un tā kontaktinformācija. 1

Dokumenta piemērošanas sfēra. 2

Personas datu apstrādes nolūki 2

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats. 3

Personas datu apstrāde. 4

Personas datu aizsardzība. 5

Personas datu saņēmēju kategorijas. 5

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem.. 5

Personas datu glabāšanas ilgums. 6

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības. 6

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt. 7

Saziņa ar Klientu. 7

Komerciāli paziņojumi 7

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde. 8

Personas datu kategorijas. 8

Citi noteikumi 9

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “BeeTech Services” pakalpojumu klientam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “BeeTech Services” (turpmāk – BeeTech Services), vienotās reģistrācijas Nr. 40203063034, juridiskā adrese "Teiļi", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2151.

BeeTech Services kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@beeking.eu. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šajā dokumentā sniegtajām norādēm.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šī dokumenta attiecīgajā nodaļā.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

BeeTech Services rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (BeeTech Services interneta mājaslapās, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus BeeTech Services.

Personas datu apstrādes nolūki

BeeTech Services apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

BeeTech Services apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

BeeTech Services leģitīmās intereses ir:

Pakalpojumu līguma noslēgšanai un līguma saistību izpildei nepieciešamā datu apstrāde ir:

Personas datu apstrāde

BeeTech Services apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BeeTech Services saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

BeeTech Services attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām BeeTech Services darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp BeeTech Services un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai BeeTech Services var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, maksājumu apstrādi, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā BeeTech Services rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par BeeTech Services datu apstrādātājiem (operatoriem) un BeeTech Services ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

BeeTech Services sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar BeeTech Services prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei BeeTech Services uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

BeeTech Services aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BeeTech Services saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Personas datu saņēmēju kategorijas

BeeTech Services neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, BeeTech Services personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Šādos gadījumos BeeTech Services nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulas noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

BeeTech Services glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā vienu gadu pēc ieraksta izdarīšanas, ja normatīvie akti vai apstrādes raksturs nenosaka citādi.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota BeeTech Services interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto BeeTech Services pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt BeeTech Services piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt BeeTech Services veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz BeeTech Services leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no BeeTech Services pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, BeeTech Services pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

BeeTech Services atbildi Klientam nosūta elektroniskā pasta veidā uz viņa norādīto adresi.

BeeTech Services nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties BeeTech Services lietotnē, BeeTech Services interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

BeeTech Services veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (e-pasta adresi, BeeTech Services interneta lapā, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par BeeTech Services un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) BeeTech Services veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, BeeTech Services var veikt arī izmantojot automātiskas ziņojumu nosūtīšanas sistēmas.

Klients piekrišanu BeeTech Services un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties BeeTech Services pakalpojumu pieteikšanas formās, BeeTech Services pakalpojumu lietotnēs, BeeTech Services interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

BeeTech Services pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka BeeTech Services var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

BeeTech Services mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami dokumentā “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi BeeTech Services interneta vietnēs”.

BeeTech Services mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko BeeTech Services nenes atbildību.

Personas datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods

2

Personas kontaktinformācija

e-pasta adrese

3

Personas kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese

4

Klienta dati

klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss

5

Pakalpojuma dati

pakalpojuma nosaukums, cena, izmantošanas termiņš, atlaide, atlaides beigu termiņš

6

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, saturs, kanāls

7

Pakalpojuma pirkuma dati

Pirkuma informācija (aktivizācijas datums, veids)

8

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

9

Pakalpojuma lietošanas dati

balss ieraksta apstrādes pakalpojuma saglabājamie dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati

10

Pakalpojuma bojājumu dati

bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

11

Iebildumu/pieteikumu dati

Iebilduma/pieteikuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

12

Klientu aptauju dati

aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

13

BeeTech Services interneta lapās veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

14

Pieejas dati sistēmām

klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

15

Piekrišanu informācija

klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

 

Citi noteikumi

BeeTech Services ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā BeeTech Services lietotnē, kā arī - ievietojot BeeTech Services mājaslapā.

BeeTech Services saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas BeeTech Services mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 20. maijā.