Pakalpojuma BeeKing lietošanas noteikumi

 1. Pakalpojuma apraksts:
  1. SIA „BeeTech Services”, reģistrācijas numurs 40203063034, (turpmāk – BeeTech Services) pakalpojums BeeKing ir elektroniska pierakstu veikšanas un darbu plānošanas sistēma, kura ir paredzēta biškopju darba uzlabošanai un biškopībā izmantojamo dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (turpmāk – Pakalpojums).
  2. Pakalpojums nodrošina piekļuvi:
   1. Interneta vietnei www.beeking.eu un BeeKing interneta aplikācijai jebkurā galda un klēpjdatorā aprīkotā ar Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox vai Google Chrome (Internet Explorer 11, Google Chrome 66.0.0000.00 un jaunākas, Mozilla Firefox 60.0.0 un jaunākas.) tīmekļa pārlūkprogrammām un interneta pieslēgumu;
   2. BeeKing mobilajai aplikācijai viedtālrunī, planšetdatorā vai citā atbilstošā ierīcē, kura ir aprīkota ar Android operētājsistēmu (sākot no Android versiju 5.0), atbilstoši BeeTech Services noteikumiem.
  3. BeeKing mobilās aplikācijas balss vadības funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kuras atbalsta tālruņa “hands-free” režīmu.
  4. Pakalpojuma lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), un tie ir saistoši katram Pakalpojuma lietotājam, kas reģistrējies Pakalpojuma lietošanai atbilstoši BeeTech Services norādījumiem interneta vietnē www.beeking.eu vai lieto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – klients). Pakalpojuma lietošana ir klienta apliecinājums tam, ka viņš piekrīt Lietošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.
  5. Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām bez dzīvesvietas, juridiskās vai faktiskās darbības adreses ierobežojuma.
  6. Lai pilnvērtīgi izmantotu Pakalpojumu, klientam ir jābūt reģistrētam BeeTech Services klientu sistēmā.
    
 2. BeeTech Services tiesības un pienākumi:
  1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klienta pieeju BeeKing pakalpojumam, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj Lietošanas noteikumus, BeeTech Services norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas.
  2. Jebkurā laikā izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas www.beeking.eu.
  3. Nosūtīt klientam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
  4. BeeTech Services neatbild par pastāvīgu piekļūšanu un iespēju izmantot www.beeking.eu vai BeeKing aplikācijā piedāvātos pakalpojumus, ja klienta izmantotais interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Lietošanas noteikumos norādītājām prasībām.
  5. BeeTech Services ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja tas nepieciešams Pakalpojuma pilnveides vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā uz trīs darba dienām.
    
 3. Klienta tiesības un pienākumi:
  1. Klientam pirms Pakalpojuma aktivizēšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, kā arī savu iekārtu un interneta pieslēguma atbilstību šo noteikumu prasībām.
  2. Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek aktivizēts attiecīgais Pakalpojums.
  3. Klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  4. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar BeeTech Services ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  5. Klients nodrošina, ka šos noteikumus ievēro trešā persona, kas izmantojot klienta datus lieto Pakalpojumus.
    
 4. Datu aizsardzība:
  1. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, klients apliecina, ka piekrīt ievadīto personas datu apstrādei www.beeking.eu un ar BeeKing aplikāciju starpniecību piedāvāto Pakalpojumu sniegšanas nolūkā.
  2. Lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu, lai saņemtu piedāvājumus par citiem BeeTech Services pakalpojumiem un veiktu tam nepieciešamo datu un informācijas analīzi, klients piekrīt savu personas, datu, lietotāja datu, izmantotā pakalpojuma datu, pakalpojuma lietošanas (noslodzes) datu un datu par BeeTech Services interneta lapās veiktajām darbībām apstrādei. Datu apstrāde un analīze tiek veikta laika posmā, kamēr klients saņem Pakalpojumu.
  3. Klients piekrīt attiecīgās informācijas nosūtīšanai, izmantojot telefonu un elektronisko pastu.
  4. BeeTech Services ievēro fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā Pakalpojuma nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA BeeTech Services, juridiskā adrese: "Teiļi", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2151.